Tack till alla som gjorde dagen ”Sommar på Orup” till en så lyckad dag, den 4 juli
Tipsdeltagare Musiker. Utställare. Besökare. Rönås byakrog.
Resultat av Orupstipset
Rikard Öberg. 10 rätt
Leif Ohlsson. 10 rätt
Kerstin Andersson. 10 rätt
Utslagsfrågans vinnare Kjell Olsson
Lådan vägde 2 595 g

Här kommer de rätta svaren:
VÄLKOMMEN TILL ORUPSOMRÅDETS VÄNNER!
Orupsområdets vänner är en allmännyttig förening som startade i mars 2010 med avsikt att skapa gemenskap och utveckling rörande Orupsområdet i Höör. Alla som är intresserade av området är välkomna att gå med för att skapa kontakter, påverka beslut gällande projekt och evenemang samt för att få information om händelser och nyheter. Kontakta oss: info@orupsomradet.se


Orupstipset
Orupstipsrundan, längs Orups asfalterade 800 metersslinga, anordnas söndagar kl 10-12 under september till november samt mars till maj. Rundan utgår från baksidan av Orups kapell. Det är en populär aktivitet med drygt 30 deltagare i olika åldrar varje söndag. Kostnaden ligger på 15kr för föreningsmedlemmar och 25kr för övriga. Antalet vinnare beror på antal deltagare. Förstapriset är en dubbeltrisslott och övriga vinner enkeltriss eller Sverigelotten. Tipsrundan har arrangerats av olika föreningar sedan många år! Orupsområdets vänner tog över ansvaret år 2011 efter Klubb 72. Välkomna!


Barnfrågor finns permenent uppsatta längs slingan
Längs samma slinga som vi anordnar Orupstipset har vi tagit fram 12 barnfrågor som permenent sitter uppe på tipsstolparna. Svaret på en fråga sitter vid nästa fråga. Barntipsrundan är ingen tävling, utan en inspirerande barn- och familjeaktivitet för alla åldrar :-) Frågorna byts någon gång per år! Välkomna!


Skapande av "Boken om Orupsområdet"
I samarbete med ABF har föreningen under flera terminen arrangerat en studiecirkel för att ta fram uppgifter om Orupsområdet. Syftet har varit att föreningen så småningom ska kunna skapa "Boken om Orupsområdet". Vi har tagit reda på historik, biologi, geografi, liv och leverne m.m. Materialet är nu under bearbetning. Kontakta gärna sekreterare Ann-Christine, tel 0768-209 435, om Du vill bidra med information, foton och gamla artiklar osv.


Leaderprojekt ORUP LEVER
För att ta reda på hur man skulle kunna liva upp Orupsområdet på ett sätt som förskönar, inbjuder till social samvaro och lockar till såväl fysisk aktivitet som vistelse i naturen har Orupsområdets vänner genomfört en förstudie genom medel från Leader Mittskåne. Detaljerade skisser och utvecklingsbeskrivningar har tagits fram genom 900 timmar ideellt arbete samt konsulterad trädgårdsarkitekt & miljöpsykolog Tuva Sköld.

Förstudien kan du ladda ner här: >> Förstudie - Slutrapport

Varmt välkommen att kontakta oss för frågor och samverkan!

Stadgar

Orupsområdets vänner - ideell förening med hemort i Höör,
bildad 2010-03-14. Stadgarna justerades och fastslogs vid årsmöte 2010-03-14.
Tillägg i 9 § och rättelse i 11 § fastslogs vid föreningens årsmöte 2011-03-27.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Orupsområdets vänner är en allmännyttig ideell förening vars ändamål är
 • att verka för att bibehålla och utveckla områdets tradition av rekreation och friluftsliv
 • att dokumentera och marknadsföra området
 • att verka för gemenskap och arrangera gemensamma aktiviteter
 • att vara diskussionspart vid planering och utveckling av området

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar genom att de betalt medlemsavgift eller utsetts till hedersmedlem.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

6 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlemskap skall även vara möjlig för hel familj, vilken då får bestå av högst 2 vuxna samt barn under 18 år. Finns fler än 2 vuxna i familjen behöver dessa teckna eget medlemskap. Vid röstning har varje vuxen medlem 1 röst (se § 15).Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlems-avgiften är erlagd är personen/familjen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

10 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen via brev eller mail anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift två månader efter skriftlig påminnelse får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

11 § Uteslutning m m

Medlem får endast uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter (se 10 §), motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Styrelsen har beslutanderätt.

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
• skall betala medlemsavgift senast 1 månad efter årsmötet samt eventuella övriga avgifter som beslutats av föreningen.ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

13 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen minst två och högst fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

16 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 7 § första stycket och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Vid val skall i händelse av lika röstetal antingen omröstning ske eller lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

18 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

19 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och 2 protokolljusterare/rösträknare.
3. Val av sekreterare för mötet
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (halva antalet övriga ledamöter väljs växelvis för en tid av 2 år);
 1. 1-3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
d) val av revisor

Eventuella övriga frågor som inte står med i kallelsen kan inte gå till beslut på årsmötet.

20 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i eventuell föreningslokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

21 § Sammansättning, åligganden

Styrelsen agerar valberedning. Senast 8 veckor före årsmötet tillfrågas dem vilkas mandattid utgår vid verksamhetsårets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

REVISORER

22 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

23 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och 4 ordinarie ledamöter samt gärna 1-3 suppleanter. Styrelsen bör bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

24 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av årsmöte samt extra årsmöte fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §
• förbereda årsmöte.

25 § Arvoden

Styrelsens arvode beslutas vid årsmötet.

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Beslut protokolleras vid nästkommande styrelsemöte. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Ovanstående stadgar antagna vid Orupsområdets Vänners årsmöte den 14 mars 2010.


…………………………………………… …………………………………………..
Kristina Dellholm Eva-Britt KällmanTillägget i § 9 och rättelsen i § 11 antagna vid föreningens årsmöte den 27 mars 2011.


…………………………………………… …………………………………………..
Kristina Dellholm Eva-Britt Källman

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan & budget - 2018

Föreningen arrangerar Orupstipset, från första söndagen i mars till sista söndagen i maj samt från första söndagen i september till sista söndagen i november.

Fortsatt dialog kommer att ske med Höörs Föreningsallians som är mycket positiva till vårt projekt med utegym och äventyrsbana. Föreningsalliansen har hjälpt många föreningar i Höör när det gäller att lyckas med projekt och ansökan om olika bidrag. Vi söker samtidigt fler samarbetspartners till vårt projekt för att med gemensamma krafter skapa win-win-processer!

Marknadsföring gällande föreningen planeras att delas ut till alla hushåll i Orupsområdet under våren med syfte att visa att föreningen existerar och locka fler medlemmar.

Vi räknar med att ha 1-2 medlemsmöten. Styrelsen tar tacksamt emot förslag från medlemmarna gällande medlemsmöten som kan vara intressanta och eftertraktade.

Styrelsen kommer att sammanträda ca 1 gång/månad och arbetar liksom under tidigare år utan arvode.


Budget för 2018:
Förväntade inkomster:
 • Medlemsavgifter  
 • Orupstipset
3 500 kr
2 800 kr

Summa: 6 300 kr

Förväntade utgifter:
 • Avgift för internetbank och bankgiro
 • Tryck av årsmöteshandlingar, medlemsbrev och reklam m.m
 • Årsmöte (fika och föreläsare)
 • Revisorsarvode
 • Avsätts för kommande investering för Orupsområdet
 • Övrigt (porto, kuvert, kontorsmaterial)
 • Medlemsmöten900 kr
2 500 kr
400 kr
250 kr
 850 kr
400 kr
1 000 kr


Summa: 6 300 kr


För styrelsen 180125


_____________________________
Kristina Dellholm, ordförande

_____________________________
Rose-Marie Nilsson Erwe, kassör

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse för år 2017


Under 2017 har föreningen haft 69 medlemmar med rösträtt.

Orupstipset hade i genomsnitt 24 deltagare per söndag, jämfört med 28 under 2016. Under hösten räknade tipset in totalt 289 startavgifter och under våren 341 stycken. Totalt antal startavgifter under 2017 var 630 stycken, jämfört med år 2016 då antalet var 702. Majoriteten av startavgifterna kommer från föreningsmedlemmar, det vill säga 520 av 630 stycken. Styrelsemedlemmarna har turats om att ha hand om tipsrundan.

Under de gångna åren har styrelsen på många olika sätt försökt hitta samarbetspartners gällande att skapa ett utegym i Orupsskogen. Utegymmet syftar till att komplettera befintlig motion så som jogging, cykling och motionspromenader, men även att locka till spontanidrott för förbipasserande. Höörs Föreningsallians har visat stort intresse för vårt projekt och flera planeringsmöten har genomförts under 2017, där även representant från Frosta multisport och Sportsgym i Höör deltagit. Processen går nu vidare in i ett aktivt sökande efter bidrag, exempelvis från Skåneidrotten som sponsrar projekt som bjuder in till spontanidrott.

Barnfrågorna längs med Orupsslingan reviderades av Stefan Josefson under 2017. De uppsatta frågorna syftar till att bidra till aktivitet för barn och familjer och naturintresserade. Hur pass mycket barnfrågorna faktiskt används av områdets besökare har inte utvärderats då aktiviteten är frivillig och utan föranmälan.

Hemsidan reviderades i slutet av 2017 av Rose-Marie Nilsson Erwe. Ett fotogalleri är äntligen publicerat! Hemsidan har en ny design och är lätt att uppdatera så att informationen alltid är aktuell. Den nya layouten är dessutom ett bra forum för att visa upp vackra fotografier från Orupsområdet.

Inget medlemsbrev har skickats till medlemmarna under 2017. Anledningen har varit att vi avvaktat för att kunna berätta goda nyheter om processen runt utegymmet och vi har även inväntat nyheter om försäljningen av Orupssjukhuset. Processen runt utegymmet lossnade inte förrän i slutet av 2017, varför ett medlemsbrev inte hann skapas innan denna verksamhetsberättelse. Försäljningen av Orupssjukhuset är efter en försenad process äntligen i slutfasen, där anbuden ska vara inlämnade till mäklarfirman senast 17/1 år 2018.

Verksamma i styrelsen under året har varit Kristina Dellholm, Rose-Marie Nilsson Erwe, Ann-Christine Dellholm, Kristin Persson, Tony Johansson, Stefan Josefson, Jan -Erik Jönsson och Göran Forss.

Orupsområdet, den 26 december 2017

____________________________
Kristina Dellholm, ordförande