Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan & budget - 2018

Föreningen arrangerar Orupstipset, från första söndagen i mars till sista söndagen i maj samt från första söndagen i september till sista söndagen i november.

Fortsatt dialog kommer att ske med Höörs Föreningsallians som är mycket positiva till vårt projekt med utegym och äventyrsbana. Föreningsalliansen har hjälpt många föreningar i Höör när det gäller att lyckas med projekt och ansökan om olika bidrag. Vi söker samtidigt fler samarbetspartners till vårt projekt för att med gemensamma krafter skapa win-win-processer!

Marknadsföring gällande föreningen planeras att delas ut till alla hushåll i Orupsområdet under våren med syfte att visa att föreningen existerar och locka fler medlemmar.

Vi räknar med att ha 1-2 medlemsmöten. Styrelsen tar tacksamt emot förslag från medlemmarna gällande medlemsmöten som kan vara intressanta och eftertraktade.

Styrelsen kommer att sammanträda ca 1 gång/månad och arbetar liksom under tidigare år utan arvode.


Budget för 2018:
Förväntade inkomster:
  • Medlemsavgifter  
  • Orupstipset
3 500 kr
2 800 kr

Summa: 6 300 kr

Förväntade utgifter:
  • Avgift för internetbank och bankgiro
  • Tryck av årsmöteshandlingar, medlemsbrev och reklam m.m
  • Årsmöte (fika och föreläsare)
  • Revisorsarvode
  • Avsätts för kommande investering för Orupsområdet
  • Övrigt (porto, kuvert, kontorsmaterial)
  • Medlemsmöten900 kr
2 500 kr
400 kr
250 kr
 850 kr
400 kr
1 000 kr


Summa: 6 300 kr


För styrelsen 180125


_____________________________
Kristina Dellholm, ordförande

_____________________________
Rose-Marie Nilsson Erwe, kassör